ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletบริการด้านการตรวจสอบบัญชี
bulletบริการด้านงานบัญชี
bulletบริการด้านการจดทะเบียน
bulletบริการด้านกฎหมาย
dot
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletกฎหมายภาษีอากร
bulletกฎหมายอาญา
bulletกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
dot
กฎหมาย
dot
bulletประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
bulletประมวลกฎหมายอาญา
bulletประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
bulletประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
bulletประมวลรัษฎากร
bulletประมวลกฎหมายที่ดิน
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
bulletพระราชบัญญิติเงินทดแทน พ.ศ.2537
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมสรรพกร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
bulletกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
bulletสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย


แบ่งการจัดซื้อ เพื่อจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ เป็นกรณีร้ายแรงมีสิทธิโดนนายจ้าง เลิกจ้างได้

คำพิพากษาฎีกาที่  3231/2554

บริษัท  ห.  จำกัดประกอบกิจการเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารสัตว์  มีวัตถุประสงค์สำคัญหลายประการรวมทั้งการซื้อ  จัดหา  รับ  เช่า  เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง  ปรับปรุงใช้และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์ใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น  ระเบียบบริษัท  ห.  จำกัดว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2547 ข้อ 16 ที่กำหนดว่าการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด  เพื่อให้อำนาจอนุมัติการซื้อการจ้างเปลี่ยนไปจะกระทำไม่ได้  ก็เพื่อควบคุมดูแลให้พนักงานของบริษัท  ห.  จำกัดปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบดังกล่าวประกอบกับเป็นข้อกำหนดที่เป็นข้อห้ามอย่างชัดแจ้ง  ระเบียบข้อดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่พนักงานของบริษัท  ห.  จำกัดจะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้การจัดจ้างของบริษัท  ห.  จำกัดมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการแข่งขัน  และเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดทางธุรกิจ  หรือเกิดโอกาสทุจริตขึ้นได้  การที่  ม.แบ่งการจัดซื้อพัสดุโดยแยกการสั่งซื้อแต่ละใบไม่เกิน 100,000 บาท  จำนวน  22 รายการคิดเป็นมูลค่า  1,227,394.40  บาท  เพื่อจะได้ทำการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษไม่ต้องใช้วิธีสอบราคา  จึงมิใช่เป็นการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษตามระเบียบของบริษัท  ห.  จำกัด  การกระทำของ ม. เป็นการฝ่าฝืนระเบียบบริษัท  ห.  จำกัดว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2547 ข้อ 16 และเป็นกรณีที่ร้ายแรง  บริษัท  ห.  จำกัดจึงมีสิทธิจ้างเลิก ม. ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 วรรคหนึ่ง (4) และไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา  17 วรรคท้าย  และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  582  และถือไม่ได้ว่าบริษัท  ห.  จำกัดเป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้าง  บริษัท  ห.  จำกัดจึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้าง และไม่ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่เลิกจ้าง  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.2551 มาตรา  119 คงจ่ายเฉพาะค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.2541 มาตรา  67

คำพิพากษาฎีกาที่  3231/2554

บริษัท  ห.  จำกัดประกอบกิจการเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารสัตว์  มีวัตถุประสงค์สำคัญหลายประการรวมทั้งการซื้อ  จัดหา  รับ  เช่า  เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง  ปรับปรุงใช้และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์ใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น  ระเบียบบริษัท  ห.  จำกัดว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2547 ข้อ 16 ที่กำหนดว่าการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด  เพื่อให้อำนาจอนุมัติการซื้อการจ้างเปลี่ยนไปจะกระทำไม่ได้  ก็เพื่อควบคุมดูแลให้พนักงานของบริษัท  ห.  จำกัดปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบดังกล่าวประกอบกับเป็นข้อกำหนดที่เป็นข้อห้ามอย่างชัดแจ้ง  ระเบียบข้อดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่พนักงานของบริษัท  ห.  จำกัดจะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้การจัดจ้างของบริษัท  ห.  จำกัดมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการแข่งขัน  และเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดทางธุรกิจ  หรือเกิดโอกาสทุจริตขึ้นได้  การที่  ม.แบ่งการจัดซื้อพัสดุโดยแยกการสั่งซื้อแต่ละใบไม่เกิน 100,000 บาท  จำนวน  22 รายการคิดเป็นมูลค่า  1,227,394.40  บาท  เพื่อจะได้ทำการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษไม่ต้องใช้วิธีสอบราคา  จึงมิใช่เป็นการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษตามระเบียบของบริษัท  ห.  จำกัด  การกระทำของ ม. เป็นการฝ่าฝืนระเบียบบริษัท  ห.  จำกัดว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2547 ข้อ 16 และเป็นกรณีที่ร้ายแรง  บริษัท  ห.  จำกัดจึงมีสิทธิจ้างเลิก ม. ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 วรรคหนึ่ง (4) และไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา  17 วรรคท้าย  และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  582  และถือไม่ได้ว่าบริษัท  ห.  จำกัดเป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้าง  บริษัท  ห.  จำกัดจึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้าง และไม่ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่เลิกจ้าง  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.2551 มาตรา  119 คงจ่ายเฉพาะค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.2541 มาตรา  67

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ยุคใหม่แอสโซซิเอท จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 216 ซอยบรมราชชนนี 72 ถนนบรมราชชนนี แขวง : ศาลาธรรมสพน์
เขต :  ทวีวัฒนา จังหวัด :กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10170
เบอร์โทร :  02-441-2890-1 Fax:02-441-3009     มือถือ :  081-623-9656
อีเมล : sukaudit@ji-net.com,
เว็บไซต์ :http://yukmaiassociate.com