ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletบริการด้านการตรวจสอบบัญชี
bulletบริการด้านงานบัญชี
bulletบริการด้านการจดทะเบียน
bulletบริการด้านกฎหมาย
dot
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletกฎหมายภาษีอากร
bulletกฎหมายอาญา
bulletกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
dot
กฎหมาย
dot
bulletประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
bulletประมวลกฎหมายอาญา
bulletประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
bulletประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
bulletประมวลรัษฎากร
bulletประมวลกฎหมายที่ดิน
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
bulletพระราชบัญญิติเงินทดแทน พ.ศ.2537
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมสรรพกร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
bulletกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
bulletสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย


สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป

สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป

( แบบไม่มีหลักประกัน )

 

ทำที่..............................................................................

วันที่.................เดือน.................................พ.ศ.....................

                ข้าพเจ้า..........................อายุ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่.....................ตรอก / ซอย...............ถนน.....................ตำบล / แขวง........................อำเภอ / เขต.........................จังหวัด...........................

ในฐานะ ผู้กู้ ฝ่ายหนึ่ง กับ

                ข้าพเจ้า..........................อายุ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่.....................ตรอก / ซอย...............ถนน.....................ตำบล / แขวง........................อำเภอ / เขต.........................จังหวัด...........................

ในฐานะ ผู้ให้กู้ อีกฝ่ายหนึ่ง

                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาดังความต่อ ไปนี้

                ข้อ 1. ผู้กู้ตกลงกู้เงินและผู้ให้กู้ตกลงให้กู้เงินจำนวน..................บาท (.................................)และผู้กู้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปเรียนร้อยแล้วตั้งแต่เวลาที่ทำสัญญาฉบับนี้

ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงยิงยอมชำระดอกเบี้ยให้กู้ในอัตราร้อยละ.......................ต่อปี นับตั้งแต่วันที่....................จนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น......................บาท (..............................)

                ข้อ 3. ผู้กู้ตกลงชำระเงินต้นคืนในวันที่......................................ส่วนดอกเบี้ยนั้นผู้กู้จะชำระให้แก่ผู้ให้กู้ภายในวันที่......................................ของทุกทุก ๆ เดือน จนกว่าจำชระเงินต้นเสร็จ

                ข้อ 4. หากผู้กู้ปฏิบัติผิดนัดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ผู้ให้กู้สัญญาบอกเลิกสัญญาและทำการเรียกเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนได้ทันที

 

ลงชื่อ.................................................ผู้กู้                               ลงชื่อ.................................................ผู้ให้กู้

        (.................................................)                             (................................................)   

 

ลงชื่อ.................................................พยาน                         ลงชื่อ.................................................พยาน

        (.................................................)                             (................................................)   

 

ข้อสังเกต              หากกรณีเป็นการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ไขข้อความในข้อ 3)  ผู้กู้ตกลงทำการชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ.........................บาท (...............................................) ทุกวันที่.......................ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน..................เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้น รวมทั้งสิ้น................................เดือน    

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ยุคใหม่แอสโซซิเอท จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 216 ซอยบรมราชชนนี 72 ถนนบรมราชชนนี แขวง : ศาลาธรรมสพน์
เขต :  ทวีวัฒนา จังหวัด :กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10170
เบอร์โทร :  02-441-2890-1 Fax:02-441-3009     มือถือ :  081-623-9656
อีเมล : sukaudit@ji-net.com,
เว็บไซต์ :http://yukmaiassociate.com