ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletบริการด้านการตรวจสอบบัญชี
bulletบริการด้านงานบัญชี
bulletบริการด้านการจดทะเบียน
bulletบริการด้านกฎหมาย
dot
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletกฎหมายภาษีอากร
bulletกฎหมายอาญา
bulletกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
dot
กฎหมาย
dot
bulletประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
bulletประมวลกฎหมายอาญา
bulletประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
bulletประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
bulletประมวลรัษฎากร
bulletประมวลกฎหมายที่ดิน
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
bulletพระราชบัญญิติเงินทดแทน พ.ศ.2537
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมสรรพกร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
bulletกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
bulletสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย


การบันทึกบัญชีสัญญาเช่าการเงินแบบลิสซิ่ง ด้านผู้เช่า

 

1.สัญญาเช่า                      
สัญญาเช่าแบบลิสซิ่งเลขที่                    
วันที่ทำสัญญา  15  มิถุนายน  2553      สัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง          
รับโอนสิทธิ์จากสัญญาเช่าเลขที่                  
                         
  สัญญาเช่าฉบับนี้ ทำขึ้น ณ เลขที่.......................................................................................................................................................................
ระหว่าง                      
  ก.  ผู้ให้เช่า                      
  ข.  ผู้เช่า                      
  โดยที่ผู้ให้เช่าตกลงจะซื้อ / ได้ซื้อทรัพย์สินดังที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า ("ทรัพย์สินที่เช่า") ตามคำร้องขอของ  
ผู้เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวตามกำหนดเวลาและข้อกำหนดเงื่อนไขและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญากัน  
ดังต่อไปนี้                      
  ผู้เช่าตกลงให้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงเช่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รวมทั้งส่วนควบเครื่องอุปกรณ์ สิ่งที่นำมาแทนของเดิม  สิ่งต่อเติมหรือ  
เพิ่มเติม ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า "ทรัพย์สินที่เช่า") ดังรายละเอียดที่ปรากฎไว้ในบัญชีรายการทรัพย์สินที่เช่า  
                         
บัญชีรายการทรัพย์สินที่เช่า
รายละเอียดทรัพย์สินที่เช่า       รายละเอียดของการเช่า            
ยี่ห้อ/รุ่น BENZ รุ่น E 250   ราคาซื้อทรัพย์สิน(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)       2,336,448.60 บาท
วันจดทะเบียน,แรงม้า/ซีซี , น้ำหนัก และรายละเอียด   เงินประกัน (เงินที่ผู้เช่าชำระครั้งแรก)                         -   บาท
อื่น ๆ           ระยะเวลาการเช่า     60     เดือน นับแต่วันทำสัญญาฉบับนี้    
เป็นไปตามรายละเอียดในใบคู่มือจดทะเบียน   ค่าเช่าที่ต้องชำระรายเดือนๆ ละ            33,644.86 บาท
หมายเลขทะเบียน         ภาษีมูลค่าเพิ่ม (    7 %)                2,355.14 บาท
หมายเลขเครื่องยนต์         รวมเป็นเงินค่าเช่าและภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเดือนทั้งสิ้น          36,000.00 บาท
หมายเลขตัวถัง         ชำระค่าเช่างวดแรกในวันที่   15  กรกฎาคม  2553      
ผู้ดจัดจำหน่าย / ผู้ผลิต         งวดต่อไปชำระทุกวันที่   15   ของแต่ละเดือน ตลอดระยะเวลาการเช่า  
สถานที่เก็บหรือใช้         เงินประกัน                             บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ชำระในวันทำสัญญาฉบับนี้
มูลค่าสูญหายที่กำหนดไว้       ดอกเบี้ยในการผิดนัดคิดในอัตราร้อยละเท่ากับ MRR+10% ต่อปี  
ปีที่ 1   2,460,000.00 บาท ปีที่ 4   1,400,000.00 บาท ( ณ วันทำสัญญานี้ MRR เท่ากับร้อยละ   6.45 ต่อปี)      
ปีที่ 2   2,220,000.00 บาท ปีที่ 5      820,000.00 บาท ราคาซื้อทรัพย์สินที่เช่าเมื่อครบอายุสัญญาเช่า หรือสัญญาเช่าสิ้นสุด   (ราคาซาก)
ปีที่ 3   1,870,000.00 บาท ปีที่ 6                    -   บาท            967,500.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
            เบี้ยปรับกรณีชำระราคาซื้อทรัพย์สินที่เช่าเมื่อครบอายุสัญญาเช่า หรือ  
            สัญญาเช่าสิ้นสุด (ราคาซาก) ล่าช้า วันละ 2,000 บาท      
                         
หมายเหตุ   :   ภาษีมูลค่าเพิ่มหมายถึง  เงินภาษีซื้อที่ผู้เช่าจะต้องชำระเพิ่มเติมจากเงินค่าเช่า ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และให้เปลี่ยนแปลง  
เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามอัตราที่กฎหมายกำหนดในแต่ละขณะ              
  สัญญาเช่านี้ประกอบด้วยบัญชีรายการทรัพย์สินที่เช่าและข้อสัญญาเช่าท้ายสัญญาจำนวน 37 ข้อ ผู้เช่าได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งสิ้น  
โดยตลอดแล้ว จึงตกลงผูกพันตามรายละเอียดของสัญญาและข้อสัญญาที่ได้ระบุไว้ท้ายสัญญานี้ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้  

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 

         
2.คำอธิบาย                      
ราคารถยนต์ BENZ  รุ่น  E250   มูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าปัจจุบันขั้นต่ำที่ต้องจ่ายแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า      
1.  Down Payment  ( P.V.)               2,105,000.00 บาท      
2.  ผ่อนชะรำ  60  งวด @ 36,000 บาท MRR 6.45%  ( P.V.)         1,842,116.60 บาท      
3.  ซื้อรถยนต์ที่เช่าครบอายุสัญญาเช่า  60 เดือนราคา 967,500 บาท ( P.V.)          701,400.50 บาท      
                    4,648,517.10 บาท      
                         
  มาตราฐานการบัญชีเรื่องสัญญาเช่าการเงิน ด้านผู้เช่า การปฏิบัติทางบัญชีของสัญญาเช่าในงบการเงินของผู้เช่า  ผู้เช่าต้องรับรู้สัญญาเช่า  
การเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบดุลของผู้เช่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ที่เช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือ   
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า  อัตราคิดลดในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้อง  
จ่ายคืออัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าระยะยาว หากสามารถกำหนดได้ในทางปฎิบัติ  หากในทางปฏิบัติไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ย  
ตามนัยได้ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าเป็นอัตราคิดลด (ประมวลรัษฎากรเอาดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์รวมเข้าทรัพย์สินด้วย  
การคิดค่าเสื่อมแตกต่างกัน)                    
  ความหมาย                      
  1.  ราคาทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้ใช้มูลค่ายุติธรรมหรือราคาตลาดหรือมูลค่าปัจจุบัน (Present Value)        
  2.  อัตราดอกเบี้ยตามบริษัทเช่าซื้อกำหนด                
  3.  ถ้าไม่มีให้ใช้ MRR ธนาคารขนาดใหญ่                
                         
การบันทึกบัญชี  ปี  2553                    
1.  ดาวน์รถ Benz                      
  Dr.  รถยนต์  Benz  E250             2,105,000.00        
          Cr.  ธนาคาร                    2,105,000.00    
                         
2.  ผ่อนชำระ 60 งวด @ 36,000 บาท MRR 6.45%  บวก สิ้นงวด 60 รับซื้อคืน 967,500 บาท ( 1,842,116.60 + 701,400.50 )      
  Dr.  รถยนต์  Benz  E250             2,543,517.10        
          Cr.  เจ้าหนี้เช่าซื้อแบบลิสซิ่ง                  2,543,517.10    
                         
  จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาวต้องนำมาแยกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะนำไปลดหนี้สินที่ยังไม่ได้ชำระ   
ค่าใช้จ่ายทางการเงินต้องปันส่วนให้กับงวดต่างๆ ตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอด  
คงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ในแต่ละงวด                
  ความหมาย                      
  1.  คิดดอกเบี้ยแบบตัดต้นตัดดอกเหมือนธนาคารคิดดอกเบี้ยผ่อนบ้าน          
  2.  อัตราดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด                
                         
3.  บันทึกบัญชีสิ้นปีครบ 6 งวด ปรับปรุงบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2553 (ลงบัญชี ควรลงบัญชีแต่ละงวด)      
  Dr.  เจ้าหนี้เช่าซื้อแบบลิสซิ่ง                135,784.77        
  Dr.  ดอกเบี้ยจ่าย                    80,215.23        
    Cr.  ธนาคาร                       216,000.00    

 

                       

 

4.  บันทึกบัญชีปรับปรุงส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ณ 31 ธันวาคม 2553        
  Dr.  เจ้าหนี้เช่าซื้อแบบลิสซิ่ง                285,029.58        
    Cr.  ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี               285,029.58

 

 

 

 

 5.  ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลสำหรับสัญญาเช่าการเงินดังต่อไปนี้       
   5.1 มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสำหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท   
   5.2 การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่างจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสินกับมูลค่า 
          ปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น  นอกจากนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการ 
          ต้องเปิดเผยจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นและมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 
          สำหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้         
     5.2.1  ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี       
     5.2.2  ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีต่ไม่เกินห้าปี       
     5.2.3  ระยะเวลาที่เกินห้าปี         
                 
 การเปิดเผยข้อมูล             
   ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 270 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ดังนี้         
 5.1  สัญญาเช่าการเงิน             
        รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินมีดังนี้       
                 บาท 
     ยานพาหนะ             4,648,517.10
     หัก      ค่าเสื่อมราคาสะสม              403,399.13
     ราคาตามบัญชี - สุทธิ           4,245,117.97
                 
                 บาท 
 5.2  เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ           
     หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี       2,911,500.00
     หัก      ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี            503,767.66
     รวม               2,407,732.34
     หัก      ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี            285,029.58
     หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ       
     จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี         2,122,702.76
                 

 

  3.ตารางที่คำนวณอัตราดอกเบี้ยและยอดคงเหลือใช้เครื่องคิดเลข Casio FC-200        
 
  ลำดับที่ ค่างวด เงินต้น ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย รวมดอกเบี้ย เงินต้นคงเหลือ เงินต้นคงเหลือ รวมเงินต้น
                     1,842,116.60           701,400.50  คงเหลือ 
  1         36,000.00           26,098.62            9,901.38             3,770.03       13,671.41        1,816,017.98           705,170.53       2,521,188.51
  2         36,000.00           26,238.90            9,761.10             3,790.29       13,551.39        1,789,779.08           708,960.82       2,498,739.90
  3         36,000.00           26,379.94            9,620.06             3,810.66       13,430.72        1,763,399.14           712,771.48       2,476,170.62
  4         36,000.00           26,521.73            9,478.27             3,831.15       13,309.42        1,736,877.41           716,602.63       2,453,480.04
  5         36,000.00           26,664.28            9,335.72             3,851.74       13,187.46        1,710,213.13           720,454.37       2,430,667.50
  6         36,000.00           26,807.60            9,192.40             3,872.44       13,064.84        1,683,405.53           724,326.81       2,407,732.34
  7         36,000.00           26,951.70            9,048.30             3,893.26       12,941.56        1,656,453.83           728,220.07       2,384,673.90
  8         36,000.00           27,096.56            8,903.44             3,914.18       12,817.62        1,629,357.27           732,134.25       2,361,491.52
  9         36,000.00           27,242.20            8,757.80             3,935.22       12,693.02        1,602,115.07           736,069.47       2,338,184.54
  10         36,000.00           27,388.63            8,611.37             3,956.37       12,567.74        1,574,726.44           740,025.85       2,314,752.29
  11         36,000.00           27,535.84            8,464.16             3,977.64       12,441.80        1,547,190.60           744,003.48       2,291,194.08
  12         36,000.00           27,683.85            8,316.15             3,999.02       12,315.17        1,519,506.75           748,002.50       2,267,509.25
  13         36,000.00           27,832.65            8,167.35             4,020.51       12,187.86        1,491,674.10           752,023.02       2,243,697.12
  14         36,000.00           27,982.25            8,017.75             4,042.12       12,059.87        1,463,691.85           756,065.14       2,219,756.99
  15         36,000.00           28,132.66            7,867.34             4,063.85       11,931.19        1,435,559.19           760,128.99       2,195,688.18
  16         36,000.00           28,283.87            7,716.13             4,085.69       11,801.82        1,407,275.32           764,214.68       2,171,490.00
  17         36,000.00           28,435.89            7,564.11             4,107.65       11,671.76        1,378,839.43           768,322.34       2,147,161.77
  18         36,000.00           28,588.74            7,411.26             4,129.73       11,540.99        1,350,250.69           772,452.07       2,122,702.76
  19         36,000.00           28,742.40            7,257.60             4,151.93       11,409.53        1,321,508.29           776,604.00       2,098,112.29
  20         36,000.00           28,896.89            7,103.11             4,174.25       11,277.36        1,292,611.40           780,778.25       2,073,389.65
  21         36,000.00           29,052.21            6,947.79             4,196.68       11,144.47        1,263,559.19           784,974.93       2,048,534.12
  22         36,000.00           29,208.37            6,791.63             4,219.24       11,010.87        1,234,350.82           789,194.17       2,023,544.99
  23         36,000.00           29,365.36            6,634.64             4,241.92       10,876.56        1,204,985.46           793,436.09       1,998,421.55
  24         36,000.00           29,523.20            6,476.80             4,264.72       10,741.52        1,175,462.26           797,700.81       1,973,163.07
  25         36,000.00           29,681.89            6,318.11             4,287.64       10,605.75        1,145,780.37           801,988.45       1,947,768.82
  26         36,000.00           29,841.43            6,158.57             4,310.69       10,469.26        1,115,938.94           806,299.14       1,922,238.08
  27         36,000.00           30,001.83            5,998.17             4,333.86       10,332.03        1,085,937.11           810,632.99       1,896,570.10
  28         36,000.00           30,163.09            5,836.91             4,357.15       10,194.06        1,055,774.02           814,990.15       1,870,764.17
  29         36,000.00           30,325.21            5,674.79             4,380.57       10,055.36        1,025,448.81           819,370.72       1,844,819.53
  30         36,000.00           30,488.21            5,511.79             4,404.11          9,915.90           994,960.60           823,774.84       1,818,735.44
  31         36,000.00           30,652.09            5,347.91             4,427.79          9,775.70           964,308.51           828,202.63       1,792,511.14
  32         36,000.00           30,816.84            5,183.16             4,451.59          9,634.75           933,491.67           832,654.22       1,766,145.89
  33         36,000.00           30,982.48            5,017.52             4,475.52          9,493.04           902,509.19           837,129.73       1,739,638.92
  34         36,000.00           31,149.01            4,850.99             4,499.57          9,350.56           871,360.18           841,629.30       1,712,989.48
  35         36,000.00           31,316.44            4,683.56             4,523.76          9,207.32           840,043.74           846,153.06       1,686,196.80
  36         36,000.00           31,484.76            4,515.24             4,548.07          9,063.31           808,558.98           850,701.14       1,659,260.12
  37         36,000.00           31,654.00            4,346.00             4,572.52          8,918.52           776,904.98           855,273.65       1,632,178.63
  38         36,000.00           31,824.14            4,175.86             4,597.09          8,772.95           745,080.84           859,870.75       1,604,951.59
  39         36,000.00           31,995.19            4,004.81             4,621.80          8,626.61           713,085.65           864,492.55       1,577,578.20
  40         36,000.00           32,167.16            3,832.84             4,646.65          8,479.49           680,918.49           869,139.20       1,550,057.69
  41         36,000.00           32,340.06            3,659.94             4,671.62          8,331.56           648,578.43           873,810.83       1,522,389.26
  42         36,000.00           32,513.89            3,486.11             4,696.73          8,182.84           616,064.54           878,507.56       1,494,572.10
  43         36,000.00           32,688.65            3,311.35             4,721.98          8,033.33           583,375.89           883,229.53       1,466,605.42
  44         36,000.00           32,864.35            3,135.65             4,747.36          7,883.01           550,511.54           887,976.90       1,438,488.44
  45         36,000.00           33,041.00            2,959.00             4,772.87          7,731.87           517,470.54           892,749.77       1,410,220.31
  46         36,000.00           33,218.60            2,781.40             4,798.53          7,579.93           484,251.94           897,548.30       1,381,800.24
  47         36,000.00           33,397.15            2,602.85             4,824.32          7,427.17           450,854.79           902,372.62       1,353,227.41
  48         36,000.00           33,576.66            2,423.34             4,850.25          7,273.59           417,278.13           907,222.88       1,324,501.01
  49         36,000.00           33,757.13            2,242.87             4,876.32          7,119.19           383,521.00           912,099.20       1,295,620.20
  50         36,000.00           33,938.57            2,061.43             4,902.53          6,963.96           349,582.43           917,001.73       1,266,584.16
  51         36,000.00           34,121.00            1,879.00             4,928.88          6,807.88           315,461.43           921,930.62       1,237,392.05
  52         36,000.00           34,304.40            1,695.60             4,955.38          6,650.98           281,157.03           926,885.99       1,208,043.02
  53         36,000.00           34,488.78            1,511.22             4,982.01          6,493.23           246,668.25           931,868.00       1,178,536.25
  54         36,000.00           34,674.16            1,325.84             5,008.79          6,334.63           211,994.09           936,876.80       1,148,870.89
  55         36,000.00           34,860.53            1,139.47             5,035.71          6,175.18           177,133.56           941,912.51       1,119,046.07
  56         36,000.00           35,047.91               952.09             5,062.78          6,014.87           142,085.65           946,975.29       1,089,060.94
  57         36,000.00           35,236.29               763.71             5,089.99          5,853.70           106,849.36           952,065.28       1,058,914.64
  58         36,000.00           35,425.68               574.32             5,117.35          5,691.67              71,423.68           957,182.63       1,028,606.31
  59         36,000.00           35,616.10               383.90             5,144.86          5,528.76              35,807.58           962,327.49          998,135.07
  60         36,000.00           35,807.58               192.42             5,172.51          5,364.93                        0.00           967,500.00          967,500.00
       1,728,000.00     1,842,116.60       317,883.40        266,099.44        
                   

 

 4.  การคำนวณดอกเบี้ยจ่ายบวกกลับ หักกลับ กำไรสุทธิ คำนวณภาษีตามสรรพากร     
 คิดค่าเสื่อมราคา 5 ปี ราคาซากรับซื้อเมื่อปีที่ 5  967,500 บาท  ปีที่ 10 ราคาซาก  500,000 บาท จะคิด   
 ค่าเสื่อมราคาอีกครั้ง ปีที่ 6         
 ปีที่ 1  2553 (กรกฎาคม - ธันวาคม)         
   ราคาทุน   ค่าเสื่อมราคา   ดอกเบี้ยจ่าย   รวม   
 ค่าเช่า 6 งวด@36,000                 216,000.00                                 -                                 -         216,000.00  
 ราคาตามบัญชี              4,648,517.10                403,399.13                80,215.24       483,614.37  
       บวกกลับ        267,614.37  
 ปีที่ 2  2554             
 ค่าเช่า 12 งวด@36,000                 432,000.00                                 -                                 -         432,000.00  
 ราคาตามบัญชี              4,648,517.10                736,203.42              146,970.40       883,173.82  
       บวกกลับ        451,173.82  
 ปีที่ 3  2555             
 ค่าเช่า 12 งวด@36,000                 432,000.00                                 -                                 -         432,000.00  
 ราคาตามบัญชี              4,648,517.10                736,203.42              128,032.67       864,236.09  
       บวกกลับ        432,236.09  
 ปีที่ 4  2556             
 ค่าเช่า 12 งวด@36,000                 432,000.00                                 -                                 -         432,000.00  
 ราคาตามบัญชี              4,648,517.10                736,203.42              107,836.65       844,040.07  
       บวกกลับ        412,040.07  
 ปีที่ 5  2557            
 ค่าเช่า 12 งวด@36,000                 432,000.00                                 -                                 -         432,000.00  
 ราคาตามบัญชี              4,648,517.10                736,203.42                86,298.77       822,502.19  
       บวกกลับ        390,502.19  
 ปีที่ 6  2558            
 ค่าเช่า 6 งวด@36,000                 216,000.00                                 -                                 -         216,000.00  
 ราคาตามบัญชี              4,648,517.10                332,804.29                34,629.11       367,433.40  
       บวกกลับ        151,433.40  
 ปีที่ 6  2558 (กรกฎาคม - ธันวาคม)         
           บริษัทฯรับซี้อรถยนต์ราคา 967,500 บาท ตีราคาซากใหม่ 500,000 บาท อายุ 5 ปี     
           
   ราคาทุน   ค่าเสื่อมราคา   ดอกเบี้ยจ่าย   รวม   
 ราคาตามสรรพากร                 967,500.00                  46,750.00                               -            46,750.00  
 ราคาตามบัญชี              4,648,517.10                  46,750.00                               -            46,750.00  
       บวกกลับ                         -    
 ปีที่ 7  2559            
 ราคาตามสรรพากร                 967,500.00                  93,500.00                               -            93,500.00  
 ราคาตามบัญชี              4,648,517.10                  93,500.00                               -            93,500.00  
       บวกกลับ                         -    
 ปีที่ 8  2560            
 ราคาตามสรรพากร                 967,500.00                  93,500.00                               -            93,500.00  
 ราคาตามบัญชี              4,648,517.10                  93,500.00                               -            93,500.00  
       บวกกลับ                         -    
 ปีที่ 9  2561            
 ราคาตามสรรพากร                 967,500.00                  93,500.00                               -            93,500.00  
 ราคาตามบัญชี              4,648,517.10                  93,500.00                               -            93,500.00  
       บวกกลับ                         -    
 ปีที่ 10  2562            
 ราคาตามสรรพากร                 967,500.00                  93,500.00                               -            93,500.00  
 ราคาตามบัญชี              4,648,517.10                  93,500.00                               -            93,500.00  
       บวกกลับ                         -    
 ปีที่ 11  2563 (มกราคม-มิถุนายน)         
 ราคาตามสรรพากร                 967,500.00                  46,750.00                               -            46,750.00  
 ราคาตามบัญชี              4,648,517.10                  46,750.00                               -            46,750.00  
       บวกกลับ                         -    
           

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ยุคใหม่แอสโซซิเอท จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 216 ซอยบรมราชชนนี 72 ถนนบรมราชชนนี แขวง : ศาลาธรรมสพน์
เขต :  ทวีวัฒนา จังหวัด :กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10170
เบอร์โทร :  02-441-2890-1 Fax:02-441-3009     มือถือ :  081-623-9656
อีเมล : sukaudit@ji-net.com,
เว็บไซต์ :http://yukmaiassociate.com