ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletบริการด้านการตรวจสอบบัญชี
bulletบริการด้านงานบัญชี
bulletบริการด้านการจดทะเบียน
bulletบริการด้านกฎหมาย
dot
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletกฎหมายภาษีอากร
bulletกฎหมายอาญา
bulletกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
dot
กฎหมาย
dot
bulletประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
bulletประมวลกฎหมายอาญา
bulletประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
bulletประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
bulletประมวลรัษฎากร
bulletประมวลกฎหมายที่ดิน
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
bulletพระราชบัญญิติเงินทดแทน พ.ศ.2537
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมสรรพกร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
bulletกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
bulletสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

 

การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญมีเหตุอื่นใดๆเหลือวิสัยที่จะดำรงคงอยู่ต่อไปได้

 

ไม่มีการครอบครองปรปักษ์รถยนต์

สิทธิเรียกร้องส่งขายให้แก่ลูกค้ามิใช่ซื้อไปใช้ภายในบริษัทอายุความ 5 ปี

ควรเก็บรักษาเช็ดอย่างระมัดระวัง มิฉะนั้นอาจฟ้องธนาคารไม่ได้

บริษัทฯ ฝากเงินให้ลูกจ้างซื้อของให้บริษัท ถือเป็นเงินลูกจ้าง บัญชีเงินฝากลูกจ้างถูกอายัด นายจ้างเรียกคืนไม่ได้

เงื่อนไขการซื้อขายบังคับหลัง

เลิกบริษัทไม่ส่งคำบอกกล่าวไปให้เจ้าหนี้ไม่ถือเสร็จชำระบัญชีตามกฎหมายอายุความ 2 ปี ไม่เริ่มนับ

สัญญาเงินกู้ ลงลายมือชื่อ ผู้กู้อย่างเดียวก็ครบถ้วน

การประชุมผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามกฎหมาย แต่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมจะร้องไม่ถูกต้องไม่ได้

สืบพยานบุคคลแก้ไขเอกสาร

บริษัทเข้าแผนฟื้นฟูกิจการทำอย่างไรผู้ค้ำประกันหนี้ไม่หลุดพ้นความรับผิด

กรรมการไม่ได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นในที่ประชุมไม่ได้ทำตามบันทึกข้อตกลงไม่มีสิทธิฟ้องเพิกถอนการประชุม

ชำระบัญชีเสร็จแล้วต่อมาพบมีที่ดินหลงเหลืออยู่ยังไม่ได้ชำระบัญชี สามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ชำระบัญชีใหม่ได้

สุดยอดการทำ Lapping ธนาคารร่วมรับผิดที่พนักงานบริษัทโกงเงินบริษัทตนเองคนละครึ่ง

โดนฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายแก้คดีได้ไม่ไปเจรจาปรับโครงสร้างหนี้โดนฟ้องล้มละลายใหม่ได้

บริษัทฯ อสังหาริมทรัพย์ หลบเลี่ยงรายได้จากการขายอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดิน แต่โอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่ดิน ตกเป็นภาระแก่ผู้ซื้อ จะฟ้องใคร

ตัวแทนผู้เริ่มก่อการซื้อสินค้า ก่อนจัดตั้งบริษัท ผู้เริ่มก่อการต้องรับผิด

ยึดทรัพย์สินมาโดยไม่รู้ว่าชื่อในหนังสือรับรองการทำประโยชน์มิได้เข้าครอบครองก็ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท

สัญญาจะซื้อจะขายและพัฒนาที่ดินในโครงการที่ทำแผนพับโฆษณาและหนังสือโฆษณา เมื่อผู้ขายผิดสัญญาผู้ซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด,หุ้นส่วนผู้จัดการ ร่วมรับผิดกับลูกจ้างเนื่องจากงานที่ทำ

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ยุคใหม่แอสโซซิเอท จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 216 ซอยบรมราชชนนี 72 ถนนบรมราชชนนี แขวง : ศาลาธรรมสพน์
เขต :  ทวีวัฒนา จังหวัด :กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10170
เบอร์โทร :  02-441-2890-1 Fax:02-441-3009     มือถือ :  081-623-9656
อีเมล : sukaudit@ji-net.com,
เว็บไซต์ :http://yukmaiassociate.com